پروژه شاپو در سال 1396 برای شرکت آرتانگین مهر و ماه انجام شده است . ماهیت شاپو برای توسعه و قدرتمند تر شدن کسب و کار ها در داخل کشور می باشد .

 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for English -> Persian...
    
  • Create a new word list...
 • Copy
 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for Persian -> English...
    
  • Create a new word list...
 • Copy