پروژه شاپو در سال 1396 برای شرکت آرتانگین مهر و ماه انجام شده است . ماهیت شاپو برای توسعه و قدرتمند تر شدن کسب و کار ها در داخل کشور می باشد .