اپلیکیشن شاپو مربوط به پروژه شاپو می باشد که این اپلیکیشن مانند وب سایت آن توسط وب ایرانیان طراحی و پیاده سازی شده است .